Thẻ đảng dùng để làm gì?

Thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là giấy chứng nhận quan trọng của người đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức. Thẻ được các đảng viên hoặc đại biểu dùng mỗi khi biểu quyết trong các đại hội đảng bộ các cấp tiến tới …

Read more »